Hedström och Taube Gruppen har lång erfarenhet av att hjälpa fastighetsägare att förädla och utveckla fastigheter. I fastighetsutvecklingsprocessen behövs en lång rad olika kunskaper och erfarenheter som Hedström och Taube med sin samlade kompetens kan tillföra i de olika delprocesserna. I vissa fall har en fastighetsägare redan ett tänkt kvalitetssystem för sin utveckling, i andra inte.

Hedström och Taube Gruppen arbetar alltid efter det system som fastighetsägaren önskar, och om ett sådant inte finns bistår vi med vårat interna system. Oavsett vilket system som används ser processen i de flesta fall liknande ut och nedan förklarar vi kortfattat fastighetskonsultens involvering i de två inledande skedena inom byggprocessen.

Fastighetskonsultens uppdrag

Fastighetskonsultens engagemang börjar oftast med att en fastighetsägare har en idé, men det kan även vara vi som kommer till fastighetsägaren med en utvecklingsmöjlighet.

Utifrån denna idé genomförs en analys där genomförbarhet, alternativa lösningar, genomförandetid samt totalekonomi utreds i förstudie.

Om ekonomi, utformning och genomförande bär i idéskedet tas processen vidare från förstudien in i ett programskede. I programskedet arbetar fastighetskonsulten, med hjälp av specialister, fram den optimala produkten inom projektets ramar.

När projekt skall genomföras i befintliga fastigheter så startar alltid genomförandet med en noggrann inventering och statusbesiktning av fastigheten/objektet.

Med de framtagna programhandlingarna som underlag genomförs en s k ”tidig förfrågan”, där entreprenörer får presentera organisation, indikativ kostnad, genomförandetid, riskeliminering samt hantering av miljö och kvalité. Inkomna erbjudande från entreprenörer utvärderas nogsamt och entreprenören med det förmånligaste erbjudandet kontrakteras.

Parallellt med framtagandet av programhandlingen erbjuds marknaden projektet. Antingen i form av en försäljning alternativt träffa ett hyresavtal. Fastighetskonsulten bistår därvid med de tekniska underlagen och fastighetskalkyler.

I och med att en entreprenör upphandlats via ett entreprenadkontrakt samt att fastighetsförsäljning genomförts och/ eller ett hyresavtal tecknats är fastighetskonsultens operativa uppdrag avslutat.

I den fortsatta processen blir fastighetskonsulten roll i projektet rådgivande, genom deltagande i styrgrupp/ projektråd.

Det fortsatta genomförande av projektet hanteras av medarbetar inom Hedström & Taube Gruppen såsom projektledare, projekteringsledare, installationsledare och byggledare. För ytterligare information om hur Hedström & Taube Gruppen driver och ser på byggprojekt se delsidorna Projektledning, Projektering, Installationsledning och Byggekonomi.

KONTAKTPERSON FASTIGHETSKONSULT

Urban Andersson
Urban Andersson0706 - 412 483